آمار بیشترین فراوانی نامهای خانوادگی در ایران

 

آمار بیشترین فراوانی نامهای خانوادگی در ایران

ردیف/ رتبه

نام خانوادگی

Surname

فراوانی

نسبت 1 به ... 

1

محمدی

Mohammadi

767,145

101

2

حسینی

Hosseini

603,378

129

3

احمدی

Ahmadi

589,458

132

4

رضایی

Rezaei

511,668

152

5

کریمی

Karimi

462,743

168

6

موسوی

Mousavi

407,881

190

7

جعفری

Jafari

380,246

204

8

صادقی

Sadeghi

362,334

214