برنامه هم کدسازی استانها

ردیف

نام استان

کد استان + لینک صفحه همکدسازی

تاریخ هم کدسازی

لینک استان

1

استان تهران

021

آذر ماه 90

 http://tct.ir

2

مازندران

011

11/04/93

www.ict-tcm.ir

3

گیلان

013

09/07/93

www.tcg.ir

4

گلستان

017

15/05/93

www.tcgolestan.ir 

5

سمنان

023

17/02/93

www.tcsem.ir

6

زنجان

024

10/02/93

www.tcz.ir

7

قم

025

26/02/92

www.tcq.ir

8

البرز

026

17/01/91

 http://tct.ir

9

قزوین

028

31/02/93

www.tc-qazvin.ir

10

اصفهان

031

07/03/93

www.tce.ir

11

کرمان

034

26/06/93

www.kermantel.ir

12

یزد

035

28/08/93

www.yazdtelecom.ir

13

چهار محال و بختیاری

038

07/08/93

http://tci-chba.ir

14

آذربایجان شرقی

041

22/05/93

www.eatc.ir

15

آذربایجان غربی

044

04/04/93

www.tcwa.ir

16

اردبیل

045

13/05/93

ardabil-tci.ir

17

خراسان رضوی

051

01/05/93

www.tci-khorasan.ir

18

سیستان و بلوچستان

054

29/05/93

www.tcsb.ir

19

خراسان جنوبی

056

02/07/93

www.tci-sk.ir

20

خراسان شمالی

058

21/08/93

www.tci-khn.ir

21

خوزستان

061

30/07/93

www.ict-khz.ir

22

لرستان

066

19/06/93

www.tcl.co.ir

23

فارس

071

12/06/93

www.shiraztel.co.ir

24

کهگیلویه و بویراحمد

074

18/04/93

www.tckb.ir

25

هرمزگان

076

23/07/93

http://tcih.ir

26

بوشهر

077

16/07/93

www.butc.ir

27

همدان

081

29/02/93

www.tch.ir

28

کرمانشاه

083

25/04/93

www.tck.ir

29

ایلام

084

13/09/93

www.ilam-telecom.ir

30

مرکزی

086

28/05/92

www.tciarak.ir

31

کردستان

087

05/06/93

www.tc-kurd.ir