برنامه هم کدسازی استانها

اجرای طرح هم کد سازی تلفن ثابت
ردیف
نام استان
کد استان
تاریخ هم کدسازی
لینک استان
1
 استان تهران
 021
آذر ماه 90
2
البرز
026
17/01/91
 
 3
قم
 025
26/02/92
http://www.tcq.ir/web/guest/home
4
 مرکزی
 086
28/05/92
 5
زنجان
024
10/02/93
6
سمنان
 023
 17/02/93
7
 همدان
081
29/02/93
8 قزوین 028 31/02/93 http://www.tc-qazvin.ir
9 اصفهان 031 07/03/93 http://www.tce.ir
10 آذربایجان غربی 044 04/04/93 http://www.tcwa.ir
11 مازندران 011 11/04/93 http://www.ict-tcm.ir
12 کهگیلویه و بویراحمد 074 18/04/93 http://www.tckb.ir
13 کرمانشاه 083 25/04/93 www.tck.ir
14 خراسان رضوی 051 01/05/93 www.tci-khorasan.ir 
15 اردبیل 045 13/05/93 http://ardabil-tci.ir
16 گلستان 017 15/05/93 http://www.tcgolestan.ir 
17 آذربایجان شرقی 041 22/05/93 http://www.eatc.ir
18 سیستان و بلوچستان 054 29/05/93 http://www.tcsb.ir
19 کردستان 087 05/06/93 http://www.tc-kurd.ir
20 فارس 071 12/06/93 http://www.shiraztel.co.ir
21 لرستان 066 19/06/93 http://www.tcl.co.ir