آمار بیشترین فراوانی نامهای خانوادگی در ایران

 

آمار بیشترین فراوانی نامهای خانوادگی در ایران

ردیف/ رتبه

نام خانوادگی

Surname

فراوانی

نسبت 1 به ... 

1

محمدی

Mohammadi

767,145

101

2

حسینی

Hosseini

603,378

129

3

احمدی

Ahmadi

589,458

132

4

رضایی

Rezaei

511,668

152

5

کریمی

Karimi

462,743

168

6

موسوی

Mousavi

407,881

190

7

جعفری

Jafari

380,246

204

8

صادقی

Sadeghi

362,334

214

9

حیدری

Heidari

336,438

231

10

مرادی

Moradi

335,619

231

11

ابراهیمی

Ebrahimi

326,100

238

12

رحیمی

Rahimi

324,463

239

13

هاشمی

Hashemi

299,693

259

14

قاسمی

Ghasemi

295,701

263

15

صالحی

Salehi

282,907

275

16

کاظمی